Ochrana osobných údajov

GDPR Podmienky ochrany osobných údajov
pixel_black

BioNK sa zaväzuje rešpektovat a ochranovat Vaše súkromie. BioNK sa zaviazal chránit vaše osobné údaje a postupuje v súlade so zákonom c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základné informácie

Správa osobných údajov

Sme spolocnost KRuBER s.r.o., so sídlom Nábrežná 1149/9, 96801 Nová Bana, zapísaná v Obchodnom registri obch. reg. OS Banská Bystrica c. 19659/S , DIC: 2023191819 , Telefón: +421 903 530254 , Email: kruber@kruber.sk

Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Pokial si u nás napr. objednáte tovar ci služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese oznacené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, dorucovaciu adresu). Pokial by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne dorucit. Dalej pre úcely predaja tovaru ci služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároven slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamacného poriadku.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplnit aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho císla vám môžeme zaslat informáciu o dorucení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolne.

Následne potom co vám bude tovar dorucený, vám môže byt dorucená e-mailová správa so žiadostou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.

Pokial sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávat.

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívatelskom profile nám oznámite aj vaše iné osobné údaje, ako sú napr. casto používané dorucovacie adresy.

Preco zhromaždujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a dorucili vašu objednávku. Ak nastanú akékolvek problémy, vdaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátit.
 • Starostlivost o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávat vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byt osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Užívatelský úcet: vdaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívatelskom profile, sa vám sprístupní rad užitocných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. císlo, môžeme vás lahko informovat o tom, kedy vám bude objednávka dorucená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykolvek zmenit, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívatelskému úctu.
 • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, co u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byt požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložit aj z vlastnej iniciatívy.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávat z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voci nám budete mat neuhradenú pohladávku). Dalej môžeme vaše osobné údaje spracovávat aj z dôvodu, že ich potrebujeme na úcely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z dalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy

Velkú cast vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavriet kúpnu ci inú zmluvu ohladom tovarov ci služieb, ktoré si u nás chcete zakúpit. Ako náhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne dorucili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturacné a dorucovacie.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

 • Dorucenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný dorucit objednaný tovar, ak by sme mu o.i. neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar dorucit. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podla toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahrnajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, dorucovaciu adresu, tel. císlo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovat a pokial nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradit. Dopravca je vo vztahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvat ich len na úcely dorucenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazat.
 • Dorucenie tovaru, ktorý pre nás uskladnuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokoncenie objednávky odovzdat vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahrnajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, dorucovaciu adresu, tel. císlo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovat a pokial nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradit. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdat dopravcovi, ktorý bude tovar dorucovat, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar dorucit. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vztahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použit len na úcely skladovania / dorucenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazat.

Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byt vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnost, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobit.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávat po celú dobu trvania zmluvného vztahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Dalej upozornujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, ci už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami ci zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávat bez ohladu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ci v súlade s nimi (napr. u danových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Zabezpecenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpecí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizacného rázu.

V K nám velmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpecenie, ale ich ochranu priebežne zdokonalujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpecených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používat také bezpecnostné opatrenia, ktoré s ohladom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatocné zabezpecenie. Prijaté bezpecnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je urcený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používat iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodic, alebo porucník).

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vztahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykolvek odvolat svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opravit ci doplnit svoje osobné údaje, právo požadovat obmedzenie ich spracovania, právo vzniest námietku alebo stažnost proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovat prenesenie vašich osobných údajov, právo byt informovaný o porušení zabezpecenia vašich osobných údajov a za urcitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byt „zabudnutý“).

Úprava a doplnenie

 

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívatelského úctu . Môžete tu mazat, resp. menit základné informácie o vašej osobe a menit nastavenia ohladom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásit) a pod. Prípadne nás môžete kontaktovat prostredníctvom kruber@kruber.sk V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovat prostredníctvom kruber@kruber.sk Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu však odporúcame upravit si svoje osobné údaje vo svojom užívatelskom profile.

Prístup (portabilita)

 

Môžete nás požiadat, aby sme vám zaslali prehlad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom rasmanova@gmail.com. Súcasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

 • Aké sú úcely spracovania vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
 • Ci máte právo požadovat od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniest námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

Výmaz

 

Dalej môžete žiadat, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podla zákona uchovávat (napr. faktúry ci dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovat pre urcenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byt vaša žiadost odmietnutá (napr. ked za vami evidujeme neuhradenú pohladávku ci v prípade prebiehajúceho reklamacného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na úcely, na ktoré boli spracovávané
 • Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny další právny dôvod pre ich spracovanie
 • Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
 • Osobné údaje sú spracované nezákonne
 • Povinnost vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 • Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov

   

  Svoje právo môžete uplatnit prostredníctvom rasmanovan@gmail.com

  Vznesenie námietky

  Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná "Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch"). Pokial na vašej strane budú existovat konkrétne dôvody, môžete namietat proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniest pomocou rasmanovan@gmail.com

  Obmedzenie spracovania

  Ak (a) popierate presnost vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na úcely spracovania, ale vy ich potrebujete pre urcenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podla predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

  V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávat len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia ci zálohy predmetných osobných údajov).

  Podanie stažnosti

  Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podat stažnost Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešlapy riešit najprv s nami. Vždy nás môžete lahko kontaktovat na rasmanovan@gmail.com, alebo prostredníctvom našej infolinky na tel. císle +421 949 181 786.

  Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súcastí sú platné a úcinné od 25. 5. 2018, pricom sú k dispozícii elektronicky na https://biolampa.info/ochrana-osobnych-udajov